ساماندهی موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و اسناد مالکیت

دادستان تهران در ادامه مکلف شدن پلیس نسبت به ساماندهی فوری موتور سیکلت‌های فاقد پلاک، اسناد مالکیت یا دارای پلاک مخدوش را به عنوان یکی دیگر از تصمیمات متخذه در راستای پیشگیری از سرقت عنوان کرد