واکنش رئیس قوه قضاییه به “اوباش‌گردانی” اخیر 

رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد که در خصوص ماجرای اوباش‌گردانی اخیر با متخلفان اعم از بازپرس و یا ماموران برخورد شود.