زنان کاندیدا و تعریف تازه آنان از رجل در قانون اساسي

پس از 4 دهه از تصويب قانون اساسي و واكنش‌هاي مختلف نسبت به كلمه رجل در متن اين قانون براي پوشيدن رداي رياست‌جمهوري 4 زن به صحنه رقابت آمدند.