نحوه‌ی اجرای قصاص در صورت تعدد قاتلان

نحوه‌ی قصاص یا دریافت دیه در صورت تعدد قاتلان در فرآیند ارتکاب جرایم همیشه یک نفر به تنهایی دخالت ندارد و گاهی پیش می‌آید که دو یا چند نفر در واقع شدن جرم مؤثر واقع می‌شوند. قانون مجازات اسلامی، همکاری در ارتکاب جرایم را به دو دسته‌ی کلی شرکت در ارتکاب جرم و معاونت در ارتکاب جرم تقسیم کرده ‌است.

‌بررسی تفهيم اتهام

‌بررسی تفهيم اتهام به‌ عنوان يكي از اصول مسلم آيين دادرسي كيفري پس از آنكه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضايي را اجابت کرد يا اينكه از حضور استنكاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضايي حاضر شد، مقام قضايي مكلف است به او تقهيم اتهام کند بنابراین قسمت مهم و پرارزش تحقيقات مقدماتي «تفهيم اتهام» است. بدين معنا كه حق مسلم متهم است كه بداند مرتكب كدام عمل مجرمانه شده است.

Go to Top