نمونه دادخواست مطالبه اجره المثل  از مستاجر

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب احتراما به استحضار می رساند به موجب قرارداد اجاره مورخه ۸۹/۵/۱۸ ماینجانب یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی ۳ فرعی از ۱ اصلی ۱ بخش ۱ شهر ری به نشانی شهر ری را برای مدت یک سال شمسی به خوانده محترم اجاره داده ام . لکن نامبرده علی رغم مراجعات مکرر و دریافت پنجاه میلیون ریال از هفتاد میلیون ریال از ودیعه پرداختی به بهانه تهیه منزل جدید ، از تخلیه عین مستاجره امتناع ورزیده است . و تصرفات نامبرده از تاریخ ۳۱/۵/۹۰ تا کنون بدون اجازه مالک وغیر ماذون بوده است .
لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ و همچنین مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت خوانده به پرداخت اجره المثل ایام تصرف از تاریخ ۹۰/۵/۳۱ لغایت زمان اجرای حکم تخلیه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ، به انضمام محکومیت وی به پرداخت هزینه های مربوط به صورت حساب های برق ، آب ، تلفن ، گاز و هزینه برق مشاء و همچنین کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه کارشناس مورد استدعا می باشد .

با تجدید مراتب احترام

 

نمونه دادخواست ، مطالبه اجره المثل از مستاجر ، دادخواست مطالبه اجرت المثل، گرفتن خسارت از  مستاجر ، دانلود دادخواست مطالبه اجرت المثل از مستاجر