نمونه شکواییه کیف قاپی 

متن شکایت کیف قاپی  قبل از طرح شکایت به اتهام کبف قاپی از سارق بهتر است اطلاعاتی در خصوص  معنی آن در فقه و قانون داشته باشیم .