تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری در سال ۱۳۹۹

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ از سوی رییس قوه قضاییه تصویب و متعاقبا ابلاغ گردید. که در ادامه،  میزان حق الوکاله را با توجه به نوع دعوا و میزان فعالیت وکیل ملاحظه می فرمایید.

 

حق الوکاله در دعاوی حقوقی

 موضوعحق الوکالهشماره ماده
۱در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است۱۰% بهای خواسته۹
۲در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث خواسته یا بهای آن قطعی نیست: ۹
الف: تا ۵۰۰ میلیون۸% بهای خواسته
ب: نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد ریال ۷% بهای خواسته 
پ: نسبت به مازاد ۲ میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال ۵% بهای خواسته
ت: نسبت مازاد ۱۰ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال ۴% بهای خواسته
ث: از ۳۰ میلیارد ریال به بالا۳% بهای خواسته
۳ دعاوی منتج به نتایج زیر۱۲
 الف: قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن۱/۴ حق الوکاله مرحله نخستین 
 ب: قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن۱/۲ حق الوکاله مرحله نخستین 
 پ: قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا تمام حق الوکاله
 ت: قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن۱/۴ حق الوکاله مرحله تجدیدنظر
 ث: قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن۱/۲ حق الوکاله مرحله تجدیدنظر
 ج: اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراضحداقل یک میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال
 *در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهویتمام حق الوکاله آن مرحلهتبصره ماده ۱۲
۴حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی۱۳
الف: مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و امور حسبیحداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال
ب: دعاوی با خواسته غیرمالی یا مواردی که تعیین خواسته به موجب قانون لازم نیستحداقل چهار میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال

 

حق الوکاله دعاوی کیفری

 موضوع حق الوکاله شماره ماده 
۵
 
الف: جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:  ۱۴
 ۱: جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیری درجه ۱حداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۲ میلیارد ریال 
 ۲: جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه دو و سهحداقل ۳۰ میلیون ریال و حداکثر ۱ میلیارد ریال 
 ۳: دیگر جرایم حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال
 ب: جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو، نظامی دو و اطفال و نوجوانان
 ۱: جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات، تعزیر درجه ۴ و ۵حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال 
۲: جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال
۳: دیگر جرایمحداقل ۲ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال
 پ: اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل ۱ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال
ت: فرجام خواهی کیفریف تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفریحداقل ۲ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال
ث: دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت کنندحداقل ۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال
*فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عموی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها۵۰% کل حق الوکالهتبصره ۱ ماده ۱۴
*فرایند تحقیق در دادگاه بدوی۳۰% کل حق الوکاله
*فرایند تحقیق در دادگاه تجدیدنظر۲۰% کل حق الوکاله
*اگر رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی افزوده می شود. اگر رسیدگی در مرحله بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر در مرحله بدوی پرداخت می گردد
*در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم عرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله این مرحله نیز اضافه خواهد شد.تبصره ۲ ماده ۱۴
* در صورتی که پرونده دارای چد موضوع اتهامی باشد ملاک، تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌شود.تبصره ۳ ماده ۱۴

 

 سایر موارد

 موضوع حق الوکاله شماره ماده 
۶وکالت در پرونده‌های تسخیری۲ برابر حداقل تعرفه  ۸
۷ وکالت در شورای حل اختلاف معادل مرحله نخستین ۱۵
وکالت در اعتراض به رأی شورا در محاکم دادگستری معادل مرحله تجدیدنظر 
۸وکالت در دیوان عالی کشور (دعاوی مالی و غیرمالی) و همچنین اعتراض به آراء کیفری که مرجع آن دیوان عالی کشور است. معادل مرحله تجدیدنظر۱۶ و ۱۷ 
۹وکالت پس از نقض رأی ۱/۲ حق الوکاله پیش از نقض رأی۱۸ 
۱۰وکالت در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسراهای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی حداکثر ۲۰ میلیون ریال۱۹
۱۱وکالت در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال ۲۰
وکالت در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر ۲۰ میلیون ریال
۱۲وکالت در دعاوی حقوقی، شکایت در دیوان عدالت اداری یا سازمان تعزیرات حکومتی۶۰% مرحله بدوی/ ۴۰% مرحله تجدیدنظر۲۱
۱۳وکالت در پرونده های داوری یا دعاوی منتج به صلح و سازشحق الوکاله کل دعوا۲۳
۱۴وکالت در امور اجرایی نظیر اجرای احکام حقوقی یا ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشورحداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر ۲% محکوم به یا مورد اجرا نسبت به دیگر موارد حداقل ۴ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال۲۵
۱۵حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد۲۶
الف: اموری از قبیل تنظیم دادخواست و شکوائیه و لایحه دفاعیه و اظهارنامهحداکثر ۵۰ میلیون ریال
ب: مشاوره به ازای هر ساعتحداقل ۵۰۰ هزار ریال و حداکثر ۵ میلیون ریال
پ: صرف مطالعه پرونده توسط وکیلحداقل ۲ میلیون ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال
۱۶حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تابع مقررات این آیین‌نامه می‌باشد.۲۷
۱۷حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال است.۲۸
۱۸مأموریت و هزینه سفر۳۱
 – داخل استان برای هر روز۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال
– خارج استان برای هر روز۳ میلیون ریال
– خارج کشورهم‌طراز مدیران کل