روش طرح دعوای توقف عملیات اجرایی ثبتی

عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز میشود و متوقف نمیگردد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد از جمله :
۱-فوت محکوم علیه یا حجر او
۲-ادعای شخص ثالث
۳-گذشت پنج سال از صدور اجراییه یا ابراز رسید محکوم له مبنی بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل یا توقیف اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، توقیف اجرا و نیز ابطال اجرائیه مطابق قوانین صورت خواهد پذیرفت.
۴-ادعای مجعولیت سند رسمی در مراجع قضایی پس از صدور قرار مجرمیت و موافقت دادستان با قرار مجرمیت (ماده ۹۹ ق.ث)

مرجع صالح رسیدگی به دعوای توقف عملیات اجرایی

این درخواست میباستی از دادگاه صلاحیت دار محلی که در حوزه ی آن دستور اجرا داده شده است صورت بگیرد. دعوای توقیف عملیات اجرایی میبایست همراه با درخواست ابطال اجراییه توأم گردد.
در صورتی که خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون اینکه ابطال اجراییه درخواست شود پس از اقامه دعوی اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمی (۲۷/۶/۱۳۲۲) صادر خواهد کرد و اگر بدون اقامه دعوا در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده ، دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.

روند توقیف عملیات اجرایی ثبت

به محض وصول قرار توقیف عملیات اجرایی ، اقدامات بعدی اجرا متوقف میشود. اگر قبل از صدور قرار مالی از بدهکار، بازداشت نشده باشد چنانچه تمام موضوع لازم الاجرا به عنوان تأمین در صندوق دادگستری نقدأ پرداخت شده باشد مال بازداشتی آزاد میشود و مراتب به دادگاه صادر کننده قرار اعلام میشود که در صورت رد قرار یا صدور حکم بر بی حقی خواهان قرار وجوه سپرده شده را بابت طلب بستانکار ارسال دارند ، در صورت صدور حکم بدوی بر بی حقی خواهان قرار اگرچه ضمن صدور حکم خواهان الغاء شده باشد عملیات اجرایی تعقیب میشود و الا تعقیب عملیات اجرایی موکول به صدور و ابلاغ حکم قطعی خواهد بود.

 

 

نوشتن دادخواست توسط وکیل

نمونه  دادخواست توقف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفين نام نام خانوادگى نام پدر شغل  

محل اقامت

شهر – خيابان -كوچه –  شماره –پلاك

خواهان

خوانده
وكيل يا نماينده قانونى
تعيين خواسته وبهاي آن

توقيف عمليات اجرائي  و ابطال اجرائيه صادره از اداره ثبت ” نام شهرستان ” به شماره       به دليل پرداخت وجه آن به انضمام كليه خسارات قانوني

دلايل ومنضمات دادخواست كپي مصدق1- اجرائيه صادره از سوي اجراي      ثبت اسناد و املاك نام شهرستان محل اجراي ثبت “2- مستندات وجوه پرداختي به خوانده

رياست محترم مجتمع قضايي  نام شهرستان محل اجراي ثبت “

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

 اينجانب به موجب كپي مصدق مستندات تقديمي كليه مطالبات خوانده را از بابت چك شماره …..  عهده بانك / موضوع اجرائيه صادره از اجراي ثبت اسناد و املاك نام شهرستان محل اجراي ثبت “در حق وي پرداخت كرده‌ام. نظر به اينكه اخذ وجه از بابت مستندي كه قبلاً مطالباتِ  خصوصِ  آن پرداخت شده است فاقد مجوز قانوني است و صدور اجرائيه فوق الاشعار با توجه به پرداخت وجه سند لازمُ الاجرايِ مستندِ آن مجاز نمي باشد فلذا بدواً صدور قرار توقيف عمليات اجرايي و سپس ابطال اجرائيه صادره به شماره      به استناد مواد 1 ، 2 و 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمي مصوب 1322عمليات اجرايي به انضمام كليه خسارات قانوني و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

 

 

 

 

         محل امضاء مهر انگشت  

 

 

 

 

دادخواست توقف عمليات اجرائي , دادخواست ابطال اجرائيه , نمونه دادخواست توقف عمليات اجرائي ,دانلود دادخواست توقف عمليات اجرائي ,دانلود نمونه دادخواست , درخواست ابطال اجراییه ثبتی , پیگیری چک از طریق ثبت , نحوه طرح دعوای توقف عملیات اجرایی ثبت