نامه جمعیت حقوقدانان ایرانی به دبیرکل سازمان ملل در خصوص طرح معامله قرن

رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در رابطه با طرح معامله قرن نامه‌ای را خطاب به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرد.

 متن نامه نبی‌الله احمدلو به دبیرکل سازمان ملل که در اختیار ایسنا قرار داده، به شرح ذیل است:

“بسمه تعالی

جناب آقای آنتونیو گوترش

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

با اهدا سلام

احتراماً مستحضرید مردم فلسطین دارای قومیتی به وسعت تاریخ بشریت با سرزمین مشخص و حاکمیتی رسمی در حال اداره و زندگی در این محدوده جغرافیایی همانند اجداد و گذشتگان خویش هستند.

آنگونه که در بند دوم ماده ۱ منشور ملل متحد، بند اول ماده یک میثاق حقوق مدنی- سیاسی (۱۹۶۶) و سایر اسناد حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت را به عنوان حق ذاتی به مردمان هر سرزمین می‌دهد و همین مبنای شکلگیری بیش از ۲۰۰ کشور مستقل در جهان شده است. مردم فلسطین نیز خود و صرفاً خود حق دارند سرنوشت زندگی و اداره سرزمین خویش را تعیین نمایند. در کنار اصول عمومی بین المللی حتی تصمیمات مجامع بین المللینیز هرچند با تجزیه ناموجه و نادرست این سرزمین همراه بوده ولی طی قطعنامه‌ها و مصوبات مختلف من جمله قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۴۷) و قطعنامه ۳۲۳۶ مجمع عمومی (۱۹۷۴) و قطع نامه‌ها و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد من جمله قطعنامه شماره ۲۴۲ سال (۱۹۶۷)، شماره ۳۳۸ سال (۱۹۷۳)، شماره ۱۳۹۷ سال (۲۰۰۲)، شماره ۱۵۱۵ سال (۲۰۰۳) و شماره ۱۸۵۰ دسامبر ۲۰۰۸ بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی با تاکید بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین اصرار ورزیده‌اند ولی در کمال حیرت و تأسف شاهد شکل گیریجریانی به نام معامله قرن هستیم که در آن برای مردمانی با سرزمین و هویت واحد دیرین در حال تصمیم گیریهستند که خود هیچ نقش و حضوری در این جریان ندارند. در حالی که طبق اصول اولیه و بنیادین حقوق بین المللهر ملتی خود در مورد خویش حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت دارد که می‌بایست در انتخاباتی آزاد حاکمان و زمامداران خویش را انتخاب کرده و سپس هر تصمیمی راجع به آن تصمیم می‌بایست گرفته شود توسط این حکام قانونی تعیین و تعریف گردد.

اینکه کشور یا کشورهایی از نقاط مختلف جهان با مقاصد خاص خویش دور هم جمع شوند و برای این مردم خط مشی تعیین کرده و تصمیم گیری نمایند نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل و حقوق بشر است و نمونه بارز دخالت در امور داخلی کشورها که ممنوعیت ذاتی را در پی دارد می‌باشد، بلکه فسادآور بوده و نمی‌تواند منشأ برقراری صلح و ثبات گردد. بهتر است جامعه جهانی و همچنین کشورهایی که درصدد تصمیم گیری بجای مردمان دیگر سرزمین‌ها هستند رژیم اسرائیل را ملزم و مجبور به اجرای مصوبات سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۷ تا کنون در خصوص سرزمین فلسطین و رعایت قواعد اولیه حقوق بین الملل نمایند تا با پایان دادن به اشغال گسترده و سیستماتیک سرزمین دیگران، بصورت ریشه‌ای و عملی زمینه ایجاد صلحی نسبی و پایدار فراهم گردد. آنگونه که هیچ یک از کشورهای مدعی در معامله قرن چنین وضعیتی را در خصوص سرزمین خویش بر نمی‌تابند و با چنین چیدمانی در خصوص کشور خود برقراری صلح و امنیت را نمی‌توانند تصور کنند.

با وجود مصوبات مکرر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان فراگیرترین نهاد مدنی بارها و بارها تشکیل دولت فلسطینی در سرزمین فلسطین را مورد تصویب قرار داده ولی نیروی غاصب اشغالگر مانع توانمند کردن مردم فلسطین جهت اعمال حاکمیت بر سرزمین‌های اشغالی می‌باشد که می‌بایست با فراهم کردن زمینه بازگشت میلیون‌ها آواره فلسطینی به موطن خویش و باز پس دادن سرزمین این مردمان به آنها به انتظار برقراری صلح و امنیت و رعایت حقوق بنیادین بشر بنشینیم و این میسر نمی‌گردد جز با دو اقدام: اول ایجاد اراده سیاسی- اجرایی بین المللی جهت رفع اشغال سرزمین فلسطین با در نظر گرفتن حقوق دیرین مردم فلسطین از دست رژیم اشغالگر و دوم تعیین سرنوشت و تصمیم گیری راجع به کلیه امور این سرزمین توسط مردم فلسطین.

بنابراین در برابر جریان سازی‌های نخ نمای تکراری دروغین و غیرقانونی همچون معامله قرن، برای برقراری صلح واقعی و عملی بر پایه اصول حقوق بین الملل اقدام کنیم.

طرح جدید مخالف با مفاد منشور ملل متحد، اصول و قواعد حقوق بین الملل و اصل برابری و عدالت، حق تعیین سرنوشت، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل عدم اشغال سرزمین دیگران، اصل عدم تجاوز، اصل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی، اصل منع تهدید و اعمال زور و خلاف حقیقت و واقعیت تاریخی این سرزمین می‌باشد.

نبی الله احمدلو

رئیس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر