نشانی مجتمع قضايي شهيد صدر

تهران – میدان شیخ بهایی – خیابان شیخ بهایی – کوی ۱۲ متری اول

تلفن مجتمع قضایی صدر

 

صلاحیت مجتمع قضایی صدر

دعاوي حقوقي مناطق ۷ و ۳ تهران و دعاوي خانواده منطقه ۷ تهران