نشانی مجتمع قضايي شهيد مفتح

تهران – شهر زيبا – خيابان مخابرات – پشت كانون اصلاح و تربيت

تلفن مجتمع قضايي شهيد مفتح

۰۲۱۴۴۳۳۹۷۰۰ الی ۸

صلاحیت مجتمع قضايي شهيد مفتح

دعاوي حقوقي مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۵ تهران و دعاوي خانواده مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۹ و ۵ تهران