نحوه قسطی کردن پرداخت مهریه

 بعد از صدور حکم پرداخت مهریه توسط شوهر و یا همزمان با رسیدگی موضوع مهریه خوانده (شوهر) می تواند با دادن دادخواست اعسار(یا تقسیط) تقاضای رسیدگی و صدور حکم  مبنی بر قسطی شدن پرداخت مهریه را داشته باشد .
بعد از صدور حکم معمولاً دادگاهها دادخواست اعسار را می پذیرند ولی رسیدگی به موضوع اعسار منوط به قطعی شدن حکم ( پرداخت مهریه) نمی باشد .
رسیدگی به موضوع اعسار مانند تمام موضوعات حقوقی با دادن دادخواست و تعیین وقت رسیدگی انجام میشود .
مدارک لازم برای تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط مهریه
 هم اکنون با راه اندازی دفاتر خدمات قضایی زوج می بایست برای قسطی شدن مهریه به یکی از دفاتر خدما ت قضایی مراجعه کند و مدارکی که باید برای اثبات اعسار و یا تقسیط تهیه کرد به قرار زیر است :
برگه قضائی دادخواست که هم اکنون توسط کسئول دفاتر خدمات قضایی تنظیم می شود
استشهادیه محلی
کپی دادنامه صادره در خصوص مهریه
اسناد و مدارکی که نشانگر وضعیت بد مالی  شوهر می باشد  مانند فیش حقوقی و غیره
مشخصات زن(خوانده) و شوهر (خواهان ) باید نوشته شود و در صورت در دسترس نبودن دادنامه به شماره دادنامه و شماره پرونده مربوطه استناد خواهد شد .و در صورت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به عقدنامه به حد کفایت و در حد مشخص کردن مشخصات حکم و شماره پرونده اکتفا میشود .
بعد از تنظیم دادخواست باید استشهادیه تهیه شود و به وسیله افراد مورد نظر امضاء شود
بدیهی ست افراد امضاء کننده بهتر است  از بین دوستان فامیل و اقوام نزدیک خواهان (معسر)  انتخاب شوند تا در دادگاه بتوانند اثبات کنند از اوضاع مالی زوج با خبر هستند .
بعد از تکمیل فرم قضائی و استشهادیه مذکور مراتب به امضاء می رسد و به همراه بقیه مدارک تهیه شده  بعد از دریافت هزینه های دادرسی  که هم اکنون قریب صد هزار تومان می باشد پرونده به دادگاه   صادر کننده حکم مهریه  ارسال می شود .
بعد از تعیین وقت و احضار خواهان و خوانده معمولاً در برگه احضاریه مشخص میشود که شهود باید حضور داشته باشند اما در غیر آنصورت هم بهتر است شهود امضا کننده برای جلسه رسیدگی حضور داشته باشند و آماده برای دادن شهادت باشند .
برای رسیدگی به خواسته فرد معسر از پرداخت مهریه ،یا فرد معسر باید شخصاً حضور داشته باشد و یا می تواند در صورت وجود مشکلات ( از جمله وجود برگ جلب ) به دادگاه لایحه تقدیم کند که این کار بدون مانع خواهد بود و در روند رسیدگی تاثیر خاصی نخواهد داشت .
اما در صورت عدم حضور خواهان (معسر) و نبودن وکیل و ندادن لایحه دادخواست خواهان رد خواهد شد.
در خصوص رسیدگی به اعسار باید توجه داشت عدم حضور خوانده (زوجه ) مانع رسیدگی به اعسار نمیباشد و در صورت عدم حضور زوجه نیز حکم متناسب با شرایط خواهان صادر خواهد شد فقط کافی است ابلاغ لازم به زوجه صورت گرفته باشد .
اما حضور زوجه از این جهت مهم است تا بتواند موارد خلاف واقع که مورد اشاره زوج است را به دادگاه معرفی نماید و احیاناً پنهانکاری های مالی و یا انتقال اموال را به دادگاه اطلاع دهد .
نحوه قسطی کردن مهریه, اعسار چیست, چگونگی قسطی شدن مهریه, نحوه پرداخت مهریه به صورت قسطی, مشاوره با وکیل خبره