نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مفقود شده به بانک  

نظریه مشورتی در مورد نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مفقود شده به بانک  

سوال 

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود شود، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کیفری برای وی متصور است؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئولیت صادرکننده چگونه است؟ و تاثیر اثبات خیانت در امانت نسبت به شخص ثالث دارنده با حسن نیت چیست؟

پاسخ 

صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـی‌توانند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند. هر گاه ذی‌نفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، واجد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون صدور چک است. چنانچه سوءنیت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئولیت کیفری موضوع قسمت اخیر مادّه ۱۴ قانون یادشده است. اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ اما دارنده با حسن نیت می‌تواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه کند.