نشانی دادگاه کیفری یک استان تهران

نشانی دادگاههای کیفری یک استان تهران تهران ، خیابان پانزده خرداد، نبش خیابان داور ، ادگاههای کیفری یک استان تهران