راه اندازی نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی

نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی راه‌اندازی شد نسخه‌ جدید سامانه ملی آرای قضایی در راستای شفافیت و انتشار حداکثری آرا قضایی، توسط پژوهشگاه قوه‌قضاییه راه‌اندازی و رونمایی شد.