متهمان احتکار اقلام بهداشتی شنبه آینده محاکمه می‌شوند

متهمان احتکار اقلام بهداشتی شنبه آینده محاکمه می‌شوند متهمان احتکار اقلام بهداشتی شنبه آینده به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می‌شوند.