تضمين در قراردادهاي اداري

تضمين در قراردادهاي اداري در اجراي پروژه‎هاي دولتي، اشخاصي به‎عنوان پيمانکار طرح‎هاي عمراني انتخاب مي‎شوند. اين اشخاص با دستگاه‎هاي دولتي مربوطه در چارچوب صلاحيت آنها اقدام به تنظيم قرارداد بر اساس شرايط عمومي پيمان مي‎کنند. دستگاه‌هاي اداري مكلفند به‎منظور حفظ منافع دولت و بيت‎المال و براي اطمينان از اجراي تعهدات، تضمين مناسب از طرح‌هاي قراردادهاي دولتي اخذ کنند.