آثار حقوقی تهاتر

آثار حقوقی تهاتر تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا و در اصطلاح حقوق نیز به معناي سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر است. به بيان ديگر تهاتر یک نوع ایفای تعهد است.