مفهوم حق ، قانون و حقوق

 حق چیست حق عبارت از امتیازی است که هرکس آن را دارا باشد قانون از وی حمایت می‎کند.