نحوه جلوگیری از اجرای حکم قطعی

نحوه جلوگیری از اجرای حکم قطعی طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی پس ازشروع برای اجرای حکم قطعی، مامور اجرا توانایی تعطیل یا توقف و یا قطع کردن اجرای حکم را ندارد مگر اینکه دادگاهی که دستور اجرای حکم را صادرکرده و یا دادگاهی که صلاحیت دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد از اجرای آن جلوگیری نماید و یا طبق قوانین ذی نفع توقف اجرای حکم قطعی شده را خواستار شود .