واکاوی ریشه های بزهکاری

واکاوی ریشه های بزهکاری هر جرم و بزهکاری که در درون خانواده ها و در محیط جامعه اتفاق می افتد دارای ریشه و عللی است و به نظر می رسد در این زمینه عوامل مختلفی از جمله عوامل اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی هر چند نه به یک اندازه، دخیل هستند.