پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی شهرداری نیست

رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت عوارض رأی وحدت‌رویه شماره ۲۷۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  پرداخت جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب معافیت از پرداخت عوارض قانونی نیست