عجز از تودیع تأمین کیفری و سرنوشت متهم

تبعات امتناع متهم از معرفی  ضامن یا سپردن وثیقه یکی از اقدامات مهم مقام تحقیق پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی در انتساب بزه، صدور قرار تأمین کیفری در راستای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است، البته با توجه به جنبه مالی برخی از قرارهای تأمین، نوعی تضمین برای جبران خسارت بزه ‌دیده نیز خواهد بود.