اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری

اظهارات معاون حقوقی قوه قضاییه در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تصویب تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود. همان زمان مخالفت خود را با این تبصره اعلام کردم. تصویب این تبصره اولین اشتباه و ارائه لیست وکلا نیز دومین اشتباه در این زمینه بود.