نظر نهایی شورای نگهبان درباره منتخب تفرش اعلام شد

نظر نهایی شورای نگهبان درباره منتخب تفرش اعلام شد سخنگوی شورای نگهبان گفت: سینا کمالخانی منتخب تفرش در انتخابات مجلس یازدهم، از راهیابی به مجلس بازماند.