تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری خط قرمز ماست

تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری خط قرمز ماست رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر حمایت جدی دستگاه قضایی بویژه دادگستری کل استان تهران از تولیدکنندگان و صنایع، گفت: تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری جوانان و کارگران خط قرمز ماست و با این رویه بصورت جدی مقابله خواهیم کرد.

محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران شد

محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران شد مراسم معارفه رئیس جدید چهارشنبه برگزار می‌شود  معاون دادستان کل کشور با حکم رئیس قوه‌قضاییه به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد.

Go to Top