نباید کودکان را بزهکار بدانیم

نباید کودکان را بزهکار بدانیم دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: نباید کودکان را بزهکار بدانیم، کودکان همواره بزه دیده اند و به حمایت اجتماعی نیاز دارند.