حق الوکاله بر اساس تعرفه راه حلی برای حق الوکاله های نجومی

حق الوکاله بر اساس تعرفه راه حلی برای حق الوکاله های نجومی عضو کمیسیون قضائی مجلس، با اشاره به مسئله حق‌ الوکاله‌ های نجومی گفت: اگر وکلا خارج از آن تعرفه ای که رئیس قوه قضائیه مشخص کرده، حق الوکاله بگیرند، تخلف است.