صحت و سقم ادعای مالکین ساختمان برای داشتن حق تقدم  پارک خودرو در کوچه

ساکنین کوچه  دارای حق تقدم  برای پارک خودرو  در آنجا نمی باشند  برای پارک خودرو در کوچه باید به نکات مهمی توجه داشته باشیم و بدانیم که کوچه ملک شخصی هیچ کسی نیست. فضای کوچه برای هیچ فرد خاصی نبوده و کسی مالکش نیست، بلکه این فضا به عموم مردم تعلق دارد و هر شخصی می‌تواند در فضای آزاد و قانونی کوچه خودرو خود را پارک کند.