تغییر «حق فنی ابطال‌شده» داروخانه‌ها به «تعرفه خدمات دارویی» !

تغییر «حق فنی ابطال‌شده» داروخانه‌ها به «تعرفه خدمات دارویی» !دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها ازجمله مسایلی است که هرچند وقت یک‌بار خبرساز می‌شود. داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ اما بیماران حق فنی را هزینه‌ای اضافه می‌دانند که در برابر آن خدمتی دریافت نمی‌کنند و برای احقاق حقشان در این مورد به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و خواهان ابطال آن می‌شوند.