آیین نامه کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور

ماده ۱ -تشکیل کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از ایرانیان خارج از کشور: با استناد به تکالیف قانونی وزارت دادگستری مبنی بر انعقاد و اجرای موافقت نامه های حقوقی و قضایی با سایر کشورها