اخبار حقوقی هفته دوم بهمن ماه ۹۷

اعلام ختم رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه، صدور حکم پرونده معاون وقت مدیر شعب بانک تجارت کرمان، برگزاری دادگاه متهمان جاسوسی از مراکز نظامی کشور و ... از جمله اخبار حقوقی و قضایی هفته‌ای که گذشت بودند.