مهمترین خبرهای حقوقی و قضائی هفته اول مرداد ۹۸

مروری بر مهمترین خبرهای حقوقی و قضائی هفته اول مرداد ۹۸