امکان دریافت خسارت  ناشی از بازداشت اشتباهی 

نحوه دریافت خسارت  ناشی از بازداشت اشتباهی  مطابق با قانون فرد در صورت بازداشت اشتباه می تواند از دولت خسارت مطالبه کند .