لغو جلسه محاکمه متهمان موسسات مالی

لغو جلسه محاکمه متهمان موسسات مالی به دلیل غیبت وکلای مدافع چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران مؤسسات مالی به علت عدم حضور وکلا لغو شد.