لیست عوارض غیرقانونی شوراهای اسلامی و شهرداری های کشور

لیست عوارض غیرقانونی شوراهای اسلامی و شهرداری های کشور به روزترین عناوین عوارض غیرقانونی شوراها و شهرداریها در آیینه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است .