بررسی انتشار لیست وکلای مورد تأیید رئییس قوه قضاییه

بصره ماده 48, لیست وکلای تبصره ماده 48, انتشار لیست وکلای تبصره ماده 48, رییس قوه قضاییه, کشاورز