میزان معافیت و نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲

بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ موضوع: ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد: