دست فروشی و ماهیت حقوقی آن 

دست فروشی و ماهیت حقوقی آن  آیا دستفروشی واجد وصف مجرمانه است؟ آیا دستفروشی جرم است یا تخلف؟  دست فروشی را نوزاد نارس زندگی مدرن دانسته اند که خود قربانی برخی ناهنجاری‌ها هست.