رییسی : یک فساد در گوشه دستگاه قضایی هم برای قوه قضاییه زیاد است

یک فساد در گوشه دستگاه قضایی هم برای قوه قضاییه زیاد است رئیس قوه قضاییه گفت: اگر ما تاکید بر برخورد با فساد می کنیم برای این است که صفحه سفید دستگاه قضا را یک نقطه سیاه تحت تاثیر قرار ندهد؛ یک تخلف، یک اشتباه و یک فساد در گوشه دستگاه قضایی هم برای دستگاه قضایی زیاد است.

سال ۹۷ ، سالی سیاه برای سلاطین فساد

سال ۹۷ ، سالی سیاه برای سلاطین فساد در سال ۱۳۹۷و با آغاز دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، سلاطین فساد، یکی پس از دیگری به دام افتادند و برخی از آنان هم به آخر خطر رسیدند، روندی که همچنان ادامه دارد.

Go to Top