نمونه دادخواست بازگشت به کار و دریافت حق اشعه

دادخواست به اداره کار با موضوع بازگشت به کار [...]