آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت وزیران در جلسه ۶/۶/۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوبه  شماره۴۴۸۶۴/ت۵۶۶۸۳هـ .مورخ۱۳۹۸/۴/۱۷      وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۸سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین­نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

Go to Top