متن کامل سوالات آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلا

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۸ کانون وکلای دادگستری حقوق مدنی ۱- چنانچه مدیون در موعد مقرر، دین ریالی خود را ادا نکند، کدام مورد صحیح است. ۱) طلبکار در هیچ صورتی، حق اخذ خسارت تأخیر در تأدیه بیش از شاخص بانک مرکزی را ندارد. ۲) دادگاه مکلف است در صورت مطالبه اصل دین، رأساً با خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه را مورد حکم قرار دهد. ۳) شرط منحصر صدور حکم به خسارت تأخیر در تأدیه، تمکن مدیون است.