احراق و تخریب جنگل‌ها در نظام حقوقی ایران

محیط زیست کشورمان امسال، سال تلخی را آغاز کرد، چراکه حتی در روز محیط زیست بخش زیادی از جنگل‌ها، مراتع و گونه‌های جانوری در حال سوختن و تلف شدن بودند.   در این یادداشت، نگارنده موضوع احراق و تخریب جنگل‌ها در نظام حقوقی ایران را مورد بررسی قرار داده که در ادامه می خوانیم.