مجازات تغییر صدای دیگران

بر اساس قانون تغییر صدای فرد دیگر در فضای مجازی دارای مجازات است. بر اساس قانون تغییر صدای دیگران در فضای مجازی دارای جرم و مجازات است و فردی که بر علیه دیگری صدای خود را تغییر دهد، باید مجازات قانونی را طی کند.