مجازات دریافت و پرداخت ربا

مجازات قانونی دریافت و پرداخت ربا ربا به معنای رد و بدل شدن دو کالای هم ‎جنس با مقدار اضافی در یک طرف خواهد بود که توافق مزبور ربا و از منظر شرعی و قانونی ممنوع است.