تعیین مجازات برای تشکیل گروه‌های ضاله علیه ادیان الهی 

تعیین مجازات برای تشکیل گروه‌های ضاله علیه ادیان الهی  سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تصریح بررسی‌های جلسه‌ی امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب کلیات طرحی در خصوص تشکیل گروه‌های ضاله علیه ادیان الهی خبر داد.