برخورد حقوقی با هنجارشکنی در فضای مجازی

انتشار فیلمی مربوط به یک خواننده  معلوم ‏الحال خارج‎ نشین در هفته گذشته، که موجب اعتراضات و بیان نظرات از سوی طیف وسیعی از افراد، اقشار مردم و خانواده ‏ها و افراد در تخصص ‎های گوناگون شده، از رویکرد و نگرش قوانین و مقررات داخلی دولت ایران قابل بررسی است.