تاثیر اکراه در قرارداد

تاثیر اکراه در قراردادبرای پی‌بردن به اینکه اکراه چه تأثیری بر روی قرارداد می‌گذارد لازم است که ابتدا به معنی و مفهوم اکراه اشاره کنیم و متعاقب آن به تاثیر ارکان مختلف اکراه بپردازیم  .