محتکر کیست و مجازات احتکار چیست

محتکر کیست, مجازات احتکار, مجازات محتکر, معنی احتکار, میزان مجازات احتکار